Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Solgar Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Skoroszewska 12, 02 – 495 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000209961, NIP: 5222623595, REGON: 017368847 swoich danych osobowych w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez:

Solgar Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie z siedzibą w Warszawie, ul. Skoroszewska 12, 02 – 495 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000209961, NIP: 5222623595, REGON: 017368847.

Garuda sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Leszczyńskiego 40A, 02 – 496 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000839822, NIP: 5223182874, REGON: 385992983.

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Solgar Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie z siedzibą w Warszawie, ul. Skoroszewska 12, 02 – 495 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000209961, NIP: 5222623595, REGON: 017368847.

2. Celem przetwarzania danych jest założenie i utrzymywania konta użytkownika na warunkach opisanych w REGULAMINIE oraz otrzymywanie informacji związanych z realizacją zamówienia. a także przesyłanie informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Solgar Polska sp. z o.o. lub Garuda sp. z o. o.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wskazanego celu.

5. Odbiorcami danych mogą być podmioty, którym Solgar Polska sp. z o. o. lub Garuda sp. z o. o. powierza przetwarzanie danych w celu archiwizacji lub celu związanym z marketingiem. Polityka prywatności [Link].

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana:

– mogą podlegać przekazaniu następującym podmiotom trzecim:

a) Garuda sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Leszczyńskiego 40A, 02 – 496 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000839822, NIP: 5223182874, REGON: 385992983 w celu ich przetwarzania i prowadzenia przez Garuda sp. z o.o. działań marketingowych.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

9. W sprawie ochrony danych osobowych, można kontaktować się za pomocą adresu e-mail: rodo@solgar.pl.