REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1

Postanowienia ogólne; strony transakcji; przedmiot transakcji

1. Sklep internetowy, działający pod adresemwww.solgar.pl (zwany dalej: Sprzedawcą), jest prowadzony przez Solgar Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skoroszewskiej 12, 02 – 495 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000209961, NIP: 5222623595, REGON: 017368847.

2. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

a) adres pocztowy: Solgar Polska sp. z o. o., ul. Leszczyńskiego 40A, 02-496 Warszawa;
b) numer telefonu tel.: 607 574 441;
c) adres poczty elektronicznej: sklep@solgar.pl.

3. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowymwww.solgar.pl niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

4. Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu internetowegowww.solgar.pl towarów są ceną brutto (zawierającą wszystkie składniki w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty) oraz są wyrażone w złotych polskich.

5. Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepuwww.solgar.pl, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

6. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

7. Ceny podane przy każdym towarze nie obejmują kosztów transportu.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie Sklepu internetowegowww.solgar.pl, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

9. Sprzedawca oświadcza, że sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego towary posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo zgłoszenia.

10. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie Sklepu internetowegowww.solgar.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedawcy. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego oraz zwróci Kupującemu odpowiednio całość lub część ceny niedostępnego towaru w terminie czternastu dni od zawarcia umowy.

11. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, zawieranie zamówień lub ich realizacja następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku, o którym mowa w ustępie niniejszym, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ustalenia innej kolejności zawierania transakcji lub ich realizacji, jak też Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych szczególnych warunków odnoszących się do zawarcia lub realizacji transakcji. O odstępstwach w stosunku do zasady powszechności, o których mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu, Sprzedawca informuje na stronie Sklepu.

12. Do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym www.solgar.pl konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.

13. Rozmowy telefoniczne oraz korespondencja elektroniczna i papierowa prowadzone w związku działalnością Sklepu internetowegowww. solgar.pl mogą być nagrywane i archiwizowane. Ujawnienie jakichkolwiek szczegółów wynikających z tych rozmów lub korespondencji jest niedopuszczalne, chyba że za wyraźną zgodą nadawcy i adresata albo gdy jest to konieczne ze względu na dochodzone przez spółkę prowadzącą Sklep internetowy roszczenie, w szczególności wobec adresata lub nadawcy, lub gdy jest to niezbędne ze względu na przepisy prawa i na żądanie uprawnionego do tego organu państwa.

14. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.

§2

Transakcja

1. Zamówienia w Sklepie internetowymwww.solgar.pl można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy na stronach Sklepu.

2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.

3. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na podany adres e-mail. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, umowa uważana jest za zawartą.

4. Sprzedawca potwierdzi Kupującemu zawarcie umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy. Potwierdzenie obejmuje informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Sprzedawca wraz towarem dostarcza Kupującemu fakturę VAT obejmującą dostarczane towary.

5. Informacje zawarte w potwierdzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość i mogą zostać zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.

6. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się bez zbędnej zwłoki po zawarciu umowy.

§3

Płatność

1. W sklepie www.solgar.pl istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

a) przelew na konto bankowe;
b) płatność za pobraniem;
c) płatność elektroniczna.

2. Przelew na konto bankowe – realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu płatności na koncie Santander Bank Polska: 49 191011232403463821210001.

3. Płatność za pobraniem – płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy.Wybierając tę metodę Kupujący obciążany jest dodatkowym ryczałtowanym kosztem pobrania w wysokości określonej w cenniku widocznym w koszyku zamówień w momencie wyboru płatności, doliczanym do przesyłki każdego produktu. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia zamówienia.

4. Płatność elektroniczna – realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Kupującego. Operatorem płatności elektronicznej jest PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935, NIP: 7792369887, REGON: 301345068.

5. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą sumą ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu. W przypadku płatności za pobraniem do ceny końcowej doliczana jest kwota w wysokości określonej w cenniku, o którym mowa w ustępie trzecim niniejszego paragrafu.

6. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Kupującego o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§4

Dostawa

1.Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Polski. Jeżeli miałoby nastąpić odstępstwo od tej zasady, będzie ono wyraźnie zaznaczone na stronie Sklepu.

2. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie towaru w Sklepie Internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Maksymalny czas potwierdzenia dostawy wynosi 48 godzin następujących po sobie dni roboczych. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych. Na czas realizacji zamówienia składa się czas przygotowania/wysyłki zamówienia przez Sprzedawcę oraz czas doręczenia towaru przez wybranego przewoźnika. Szczegółowy plan dostaw można znaleźć tutaj.

3. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z InPost, wybraną przez Sprzedawcę firmą kurierską lub za pomocą firmy obsługującej paczkomaty. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej lub firmy obsługującej paczkomaty, także po zawarciu umowy z Kupującym.

4. W momencie przekazania towaru firmie realizującej dostawę Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości.

5. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący, chyba, że oferta przedstawiona na stronie przewiduje inaczej.

6. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedawca. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie Sklepu Internetowego www.solgar.pl i zasadność reklamacji zostanie potwierdzona, po wymianie towaru na nowy zostanie on wysłany do Kupującego na koszt Sprzedawcy. W przypadku, gdy Kupujący zażąda zwrotu pieniędzy Sprzedawca dokona zwrotu kwoty zapłaconej przez Kupującego za towar i dostawę w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia zasadności reklamacji. Powyższe zasady stosuje się w przypadku dostawy przez firmę kurierską, Pocztę Polską S.A. lub przez paczkomat.

7. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w § 6 niniejszego regulaminu pt. „Reklamacje i zwroty”.

8. Koszt dostawy towaru jest stały i widoczny przy każdym z towarów. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia.

9. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.

§5
Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z ustawą z 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683), Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.

2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę, składając oświadczenie w formie papierowej o odstąpieniu od umowy na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, który ma zostać przesłane pocztą lub kurierem na adres: Solgar Polska Sp. z o.o. , ul. Leszczyńskiego 40A, 02-496 Warszawa. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych. Artykuł 61 KC stosuje się wprost.

3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu) oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) znajdują się na końcu regulaminu.

4. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część, jeżeli takie były dołączone do towaru – w szczególności zewnętrzną folią zabezpieczającą lub innym zabezpieczeniem), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży i wypełniony formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Dokumenty należy umieścić wewnątrz opakowania.

5. Koszty zwrotu towaru, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 (w przypadku wyboru przez konsumenta innego niż najtańszy sposób dostawy) i art. 34 ust. 2 (bezpośrednie koszty zwrotu) ustawy z 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683), ponosi Sprzedawca. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

6. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy.

7. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.

8. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

9. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 5 ust. 9 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu z Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.

10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem od Kupującego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Uprawnienie Sprzedawcy wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu nie znajduje zastosowania w sytuacji, w której Sprzedawca zaoferował Kupującemu odbiór rzeczy.

11. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru Solgar Polska Sp. z o.o. wystawi Kupującemu fakturę korygującą, którą odeśle drogą mailową na adres e-mail Kupującego podany podczas dokonywania zamówienia.

12. Sprzedawca oświadcza, że sprzedawane przez niego towary zostały ujęte w art. 38 ust. 5 ustawy z 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683) – przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu bezpośrednim, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli bezpośrednie opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Dotyczy to w szczególności usunięcia folii zabezpieczającej lub innego zabezpieczenia, jeśli takie zostały umieszczona na towarze.

13. Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

§6
Reklamacje i zwroty

1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może:

a) jeżeli jest konsumentem (w rozumieniu art. 221 § 1 KC) – złożyć Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi za wady;
b) jeżeli nie jest konsumentem – złożyć Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi za wady.

2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedawcy, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie poprzez e-mail na adres:reklamacje_ecom@solgar.pl lub też dokonać tych czynności pisemnie za pomocą poczty. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia poprzez adres e-mail lub pocztą.

3. Transport reklamowanych towarów z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Sprzedawcy za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej, chyba że Sprzedawca poinformował, iż towar zostanie odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. Solgar Polska Sp. z o.o. nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4. Reklamacje związane z usługą elektroniczną (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać w formie elektronicznej na adres:reklamacje_ecom@solgar.pl.

5. Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.

6. Solgar Polska Sp. z o.o. odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu. Zgodnie z art. 568 § 1–5 KC Kupujący, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 Regulaminu traci uprawnienia określone w art. 568 § 1–5 KC, jeżeli niezwłocznie po stwierdzeniu wady nie zawiadomi Sprzedawcy o tym fakcie (art. 563 § 1–2 i art. 564 KC).

7. Osobą odpowiedzialną za zarządzanie procesem reklamacji w imieniu Solgar Polska Sp. z o.o. jest Specjalista ds. Administracji.

8. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Kupujący będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a ) jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

b) jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

c)może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl;

d) złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. W reklamacji należy podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

§7
Postanowienia końcowe

1.Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie Sklepu Internetowegowww.solgar.pl, a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające ze zmiany formy graficznej opakowań nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

2.Wszystkie prezentowane na stronie Sklepu Internetowegowww.solgar.pltowary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.

3.Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowymwww.solgar.pl wymaga zgody na przetwarzanie przez firmę Solgar Polska Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w zamówieniu w celu jego realizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.2)), zwanego dalej ,,rozporządzeniem 2016/679”. Za odrębną zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia przez Solgar Polska sp.  o.o. materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera lub wiadomości SMS. Kupujący może także wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych Garuda sp. z o.o. w celu prowadzenia przez tą firmę działań marketingowych. Odrębnie wyrażana jest zgoda na samą wysyłkę materiałów marketingowych.

4.Solgar Polska Sp. z o.o. informuje, że dane osobowe Kupującego, który dokonał płatności za nabywane towary, są przekazywane podmiotom realizującym płatności oraz dostawcom. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności i dostawy. Podmioty realizujące płatności mogą automatycznie przypomnieć Kupującemu, że nie dokończył swojej transakcji i wówczas wysyłają maila z linkiem do płatności.

5. Solgar Polska Sp. z o.o. informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu:

a) skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia;

b) do realizacji płatności;

c) dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres

6. Za wyraźną zgodą kupującego jego dane osobowe mogą być też wykorzystywane w innym celu, takim jak wysyłka newslettera, wysyłka wiadomości SMS lub w innych celach marketingowych.

7. Administratorem danych osobowych jest Solgar Polska Sp. z o.o.

8. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W każdej chwili przysługuje też Kupującemu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego i opisanego interesu.

9. Administrator danych osobowych przestanie przetwarzać dane Kupującego w celu objętym sprzeciwem, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Kupującego lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

10. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych w celu archiwizacji lub w celu marketingowym. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wskazanego celu. W sprawie ochrony danych osobowych, można kontaktować się za pomocą adresu e-mail: rodo@solgar.pl..

11. Administrator w oparciu o wyraźną zgodę Kupującego na działania marketingowe powierza przetwarzanie jego danych osobowych następującym podmiotom:

a) FreshMail Sp. z o.o., al. 29 Listopada 155c, 31-406 Kraków, NIP:6751496393, KRS: 0000497051– w celu korzystania z systemu mailingowego freshmail.pl, służącego do przesyłania newslettera oraz w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mail, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu Freshmail (przetwarzane dane osobowe: imię i nazwisko, e-mail, telefon, adres, adres IP, płeć, dane związane z aktywnością Klienta na powierzchniach cyfrowych (np. identyfikatory lub kategorie oglądanych produktów), przeglądarka techniczna i informacje o urządzeniu („user agent”);

b) GetResponse, Spółka Akcyjna, z siedzibą w Gdańsku, przy al. Grunwaldzkiej 413, 80-309 Gdańsk, KRS 0000942075, NIP 9581468984 – w celu korzystania z Platformy GetResponse w modelu SaaS („Software-as-a-Service”), która umożliwia tworzenie i wysyłanie kampanii marketingowych, zarządzanie nimi oraz hostowanie list mailingowych przy użyciu narzędzi takich jak: Kreator Newsletterów, Kreator Landing Pages, Marketing Automation i wiele innych. Zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO, powierzamy GetResponse przetwarzanie danych osobowych. GetResponse nie ma wpływu na zakres przetwarzanych danych osobowych, nie ustala celów i sposobów ich przetwarzania. Dane osobowe będą przetwarzane przez GetResponse w celu korzystania przez Solgar Polska sp. z o.o. z usługi świadczonej przez GetResponse. Przetwarzanie danych przez GetResponse będzie miało charakter zautomatyzowany oraz niezautomatyzowany. W ramach przetwarzania danych osobowych GetResponse nie będzie komunikował się w imieniu Solgar Polska sp. z o.o. bezpośrednio z osobami, których dane dotyczą. Powierzamy GetResponse wszystkie dane osobowe, które przekazujesz nam podczas składania zamówienia lub wyrażania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych w szczególności adres e-mail, ale także inne dane, które uzyskujemy (np: dane gromadzone przy użyciu plików cookie lub innych technologii służących do śledzenia aktywności, dane IP urządzenia, z którego dokonano działań na naszej stronie lub na którym otworzono maila wysłanego od nas, dane o lokalizacji, dane o przeglądarce internetowej). Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych jest dostępna pod adresem: https://www.getresponse.pl/informacje-prawne/umowa-powierzenia-przetwarzania-danych-osobowych. Polityka prywatności GetResponse: https://www.getresponse.pl/informacje-prawne/polityka-prywatnosci.

GetResponse wykonuje dla nas śledzenie ecommerce, aby sprawdzić, gdzie trafiasz  po kliknięciu linku w wiadomości. Korzystając z funkcji śledzenia ecommerce, dodajemy informacje o klientach i wiadomości do linku przy użyciu parametrów metody GET. GetResponse instaluje skrypt JavaScript na stronie www.solgar.pl , który może wysyłać informację z powrotem do GetResponse. Stosowany jest m.in. GrTracking czyli metoda poprawnego identyfikowania odwiedzających stronę, którzy nie trafili na nią z linku pochodzącego z wiadomości wysłanej za pośrednictwem GetResponse. Wymaga ona przekazania adresu email odwiedzającego do GetResponse jako parametru. Inne metody stosowane przez GetResponse to śledzenie kliknięć i monitorowanie kliknięć w linki za pomocą Google Analytics. Więcej informacji o śledzeniu przez GetResponse znajdziesz tu: https://www.getresponse.pl/pomoc/jak-uzywac-ecommerce-tracking-w-wiadomosciach.html.

GetResponse może wysyłać na Twoje urządzenie jedno bądź kilka plików „cookies”/ “ciasteczek” (małe pliki tekstowe wysyłane do Twojej przeglądarki; mogą one być przechowywane na Twoim urządzeniu, abyśmy mogli Cię rozpoznać, kiedy ponownie nas odwiedzisz), web beacony (tagi), piksele śledzące lub stosować inne technologie śledzące.

W szczególności GetResponse stosuje dwie kategorie cookies:

cookies sesyjne, które są automatycznie usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przez przeglądarki; stosuje je głównie, żeby określić status zalogowania użytkowników usług. Służą one do tego, aby nasi użytkownicy mieli dostęp do stron widocznych wyłącznie dla nich w związku z korzystaniem z naszych Stron lub usług.

cookies trwałe powstają w przeglądarce użytkownika po pierwszej wizycie na danej stronie internetowej lub wykonaniu określonej aktywności. W odróżnieniu od plików cookies sesyjnych nie są one usuwane wraz z zakończeniem sesji użytkownika, czyli zamknięciem okna przeglądarki. Można usunąć je ręcznie.

12.Na podstawie zgody dane osobowe mogą być:

a) przekazywane przez Sprzedającego a spółce powiązanej kapitałowoze Sprzedającym, tj.:

Garuda sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Leszczyńskiego 40A, 02 – 496 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000839822, NIP: 5223182874, REGON: 385992983 wyłącznie w celu ich przetwarzania i prowadzenia przez Garuda sp. z o.o. działań marketingowych.

b) przetwarzane przez Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia, Niemcy – 23 dni po dokonaniu zamówienia system automatycznie wysyła na adres poczty elektronicznej Klienta dobrowolne zaproszenie do wypełnienia krótkiej ankiety po sprzedażowej, służącej zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji – (przetwarzane dane osobowe: e-mail, pliki dziennika tzw. „logfiles”). Warunki użytkowania i wskazówki ochrony danych będą udostępnione na stronie transakcyjnej.

13.Solgar Polska Sp. z o.o. szanuje prawa Kupujących do prywatności. Zasady Polityki Prywatności dostępne pod adresem internetowym www.solgar.pl wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedawca może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji korzystać.

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy KC oraz ustawy z 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

15. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344) podmiot korzystający ze strony Sklepu Internetowegowww.solgar.plzobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

16. Sklep Internetowywww.solgar.pl(i prowadząca go spółka) nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa Sklepu. Dotyczy to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.

17. Sklep Internetowywww.solgar.pl(i prowadząca go spółka) nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego od Kupującego nieprawidłowych danych.

18. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.solgar.pl oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby spółki Solgar Polska Sp. z o.o., ul. Leszczyńskiego 40A, 02-496 Warszawa.

19. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów, opisów towarów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z przepisami prawa i Regulaminem.

20. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.

Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu)
Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu).

ZAKTUALIZOWANY REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1

Postanowienia ogólne; strony transakcji; przedmiot transakcji

1. Sklep internetowy, działający pod adresemwww.solgar.pl (zwany dalej: Sprzedawcą), jest prowadzony przez Solgar Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skoroszewskiej 12, 02 – 495 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000209961, NIP: 5222623595, REGON: 017368847.

2. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

a) adres pocztowy: Solgar Polska sp. z o. o., ul. Tomcia Palucha 35 m. 43, 02-495 Warszawa;
b) numer telefonu tel.: 607 574 441;
c) adres poczty elektronicznej: sklep@solgar.pl.

3. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowymwww.solgar.pl niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

4. Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu internetowegowww.solgar.pl towarów są ceną brutto (zawierającą wszystkie składniki w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty) oraz są wyrażone w złotych polskich.

5. Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepuwww.solgar.pl, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

6. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

7. Ceny podane przy każdym towarze nie obejmują kosztów transportu.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie Sklepu internetowegowww.solgar.pl, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

9. Sprzedawca oświadcza, że sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego towary posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo zgłoszenia.

10. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie Sklepu internetowegowww.solgar.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedawcy. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego oraz zwróci Kupującemu odpowiednio całość lub część ceny niedostępnego towaru w terminie czternastu dni od zawarcia umowy.

11. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, zawieranie zamówień lub ich realizacja następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku, o którym mowa w ustępie niniejszym, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ustalenia innej kolejności zawierania transakcji lub ich realizacji, jak też Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych szczególnych warunków odnoszących się do zawarcia lub realizacji transakcji. O odstępstwach w stosunku do zasady powszechności, o których mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu, Sprzedawca informuje na stronie Sklepu.

12. Do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym www.solgar.pl konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.

13. Rozmowy telefoniczne oraz korespondencja elektroniczna i papierowa prowadzone w związku działalnością Sklepu internetowegowww. solgar.pl mogą być nagrywane i archiwizowane. Ujawnienie jakichkolwiek szczegółów wynikających z tych rozmów lub korespondencji jest niedopuszczalne, chyba że za wyraźną zgodą nadawcy i adresata albo gdy jest to konieczne ze względu na dochodzone przez spółkę prowadzącą Sklep internetowy roszczenie, w szczególności wobec adresata lub nadawcy, lub gdy jest to niezbędne ze względu na przepisy prawa i na żądanie uprawnionego do tego organu państwa.

14. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.

§2

Transakcja

1. Zamówienia w Sklepie internetowymwww.solgar.pl można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy na stronach Sklepu.

2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.

3. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na podany adres e-mail. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, umowa uważana jest za zawartą.

4. Sprzedawca potwierdzi Kupującemu zawarcie umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy. Potwierdzenie obejmuje informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Sprzedawca wraz towarem dostarcza Kupującemu fakturę VAT obejmującą dostarczane towary.

5. Informacje zawarte w potwierdzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość i mogą zostać zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.

6. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się bez zbędnej zwłoki po zawarciu umowy.

§3

Płatność

1. W sklepie www.solgar.pl istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

a) przelew na konto bankowe;
b) płatność za pobraniem;
c) płatność elektroniczna.

2. Przelew na konto bankowe – realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu płatności na koncie Santander Bank Polska: 49 191011232403463821210001.

3. Płatność za pobraniem – płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy.Wybierając tę metodę Kupujący obciążany jest dodatkowym ryczałtowanym kosztem pobrania w wysokości określonej w cenniku widocznym w koszyku zamówień w momencie wyboru płatności, doliczanym do przesyłki każdego produktu. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia zamówienia.

4. Płatność elektroniczna – realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Kupującego. Operatorem płatności elektronicznej jest PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935, NIP: 7792369887, REGON: 301345068.

5. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą sumą ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu. W przypadku płatności za pobraniem do ceny końcowej doliczana jest kwota w wysokości określonej w cenniku, o którym mowa w ustępie trzecim niniejszego paragrafu.

6. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Kupującego o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§4

Dostawa

1.Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Polski. Jeżeli miałoby nastąpić odstępstwo od tej zasady, będzie ono wyraźnie zaznaczone na stronie Sklepu.

2. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie towaru w Sklepie Internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Maksymalny czas potwierdzenia dostawy wynosi 48 godzin następujących po sobie dni roboczych. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych. Na czas realizacji zamówienia składa się czas przygotowania/wysyłki zamówienia przez Sprzedawcę oraz czas doręczenia towaru przez wybranego przewoźnika. Szczegółowy plan dostaw można znaleźć tutaj.

3. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z InPost, wybraną przez Sprzedawcę firmą kurierską lub za pomocą firmy obsługującej paczkomaty. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej lub firmy obsługującej paczkomaty, także po zawarciu umowy z Kupującym.

4. W momencie przekazania towaru firmie realizującej dostawę Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości.

5. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący, chyba, że oferta przedstawiona na stronie przewiduje inaczej.

6. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedawca. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie Sklepu Internetowego www.solgar.pl i zasadność reklamacji zostanie potwierdzona, po wymianie towaru na nowy zostanie on wysłany do Kupującego na koszt Sprzedawcy. W przypadku, gdy Kupujący zażąda zwrotu pieniędzy Sprzedawca dokona zwrotu kwoty zapłaconej przez Kupującego za towar i dostawę w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia zasadności reklamacji. Powyższe zasady stosuje się w przypadku dostawy przez firmę kurierską, Pocztę Polską S.A. lub przez paczkomat.

7. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w § 6 niniejszego regulaminu pt. „Reklamacje i zwroty”.

8. Koszt dostawy towaru jest stały i widoczny przy każdym z towarów. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia.

9. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.

§5
Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z ustawą z 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683), Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.

2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę, składając oświadczenie w formie papierowej o odstąpieniu od umowy na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, który ma zostać przesłane pocztą lub kurierem na adres: Solgar Polska Sp. z o.o. Centrum logistyczne ul. Piastowska 67, dok 45 i 46, 05-850 Jawczyce. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych. Artykuł 61 KC stosuje się wprost.

3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu) oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) znajdują się na końcu regulaminu.

4. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część, jeżeli takie były dołączone do towaru – w szczególności zewnętrzną folią zabezpieczającą lub innym zabezpieczeniem), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży i wypełniony formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Dokumenty należy umieścić wewnątrz opakowania.

5. Koszty zwrotu towaru, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 (w przypadku wyboru przez konsumenta innego niż najtańszy sposób dostawy) i art. 34 ust. 2 (bezpośrednie koszty zwrotu) ustawy z 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683), ponosi Sprzedawca. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

6. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy.

7. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.

8. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

9. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 5 ust. 9 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu z Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.

10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem od Kupującego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Uprawnienie Sprzedawcy wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu nie znajduje zastosowania w sytuacji, w której Sprzedawca zaoferował Kupującemu odbiór rzeczy.

11. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru Solgar Polska Sp. z o.o. wystawi Kupującemu fakturę korygującą, którą odeśle drogą mailową na adres e-mail Kupującego podany podczas dokonywania zamówienia.

12. Sprzedawca oświadcza, że sprzedawane przez niego towary zostały ujęte w art. 38 ust. 5 ustawy z 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683) – przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu bezpośrednim, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli bezpośrednie opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Dotyczy to w szczególności usunięcia folii zabezpieczającej lub innego zabezpieczenia, jeśli takie zostały umieszczona na towarze.

13. Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

§6
Reklamacje i zwroty

1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może:

a) jeżeli jest konsumentem (w rozumieniu art. 221 § 1 KC) – złożyć Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi za wady;
b) jeżeli nie jest konsumentem – złożyć Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi za wady.

2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedawcy, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie poprzez e-mail na adres:reklamacje_ecom@solgar.pl lub też dokonać tych czynności pisemnie za pomocą poczty. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia poprzez adres e-mail lub pocztą.

3. Transport reklamowanych towarów z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Sprzedawcy za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej, chyba że Sprzedawca poinformował, iż towar zostanie odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. Solgar Polska Sp. z o.o. nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4. Reklamacje związane z usługą elektroniczną (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać w formie elektronicznej na adres:reklamacje_ecom@solgar.pl.

5. Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.

6. Solgar Polska Sp. z o.o. odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu. Zgodnie z art. 568 § 1–5 KC Kupujący, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 Regulaminu traci uprawnienia określone w art. 568 § 1–5 KC, jeżeli niezwłocznie po stwierdzeniu wady nie zawiadomi Sprzedawcy o tym fakcie (art. 563 § 1–2 i art. 564 KC).

7. Osobą odpowiedzialną za zarządzanie procesem reklamacji w imieniu Solgar Polska Sp. z o.o. jest Specjalista ds. Administracji.

8. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Kupujący będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a ) jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

b) jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

c)może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl;

d) złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. W reklamacji należy podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

§7
Postanowienia końcowe

1.Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie Sklepu Internetowegowww.solgar.pl, a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające ze zmiany formy graficznej opakowań nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

2.Wszystkie prezentowane na stronie Sklepu Internetowegowww.solgar.pltowary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.

3.Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowymwww.solgar.pl wymaga zgody na przetwarzanie przez firmę Solgar Polska Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w zamówieniu w celu jego realizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.2)), zwanego dalej ,,rozporządzeniem 2016/679”. Za odrębną zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia przez Solgar Polska sp.  o.o. materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera lub wiadomości SMS. Kupujący może także wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych Garuda sp. z o.o. w celu prowadzenia przez tą firmę działań marketingowych. Odrębnie wyrażana jest zgoda na samą wysyłkę materiałów marketingowych.

4.Solgar Polska Sp. z o.o. informuje, że dane osobowe Kupującego, który dokonał płatności za nabywane towary, są przekazywane podmiotom realizującym płatności oraz dostawcom. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności i dostawy. Podmioty realizujące płatności mogą automatycznie przypomnieć Kupującemu, że nie dokończył swojej transakcji i wówczas wysyłają maila z linkiem do płatności.

5. Solgar Polska Sp. z o.o. informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu:

a) skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia;

b) do realizacji płatności;

c) dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres

6. Za wyraźną zgodą kupującego jego dane osobowe mogą być też wykorzystywane w innym celu, takim jak wysyłka newslettera, wysyłka wiadomości SMS lub w innych celach marketingowych.

7. Administratorem danych osobowych jest Solgar Polska Sp. z o.o.

8. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W każdej chwili przysługuje też Kupującemu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego i opisanego interesu.

9. Administrator danych osobowych przestanie przetwarzać dane Kupującego w celu objętym sprzeciwem, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Kupującego lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

10. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych w celu archiwizacji lub w celu marketingowym. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wskazanego celu. W sprawie ochrony danych osobowych, można kontaktować się za pomocą adresu e-mail: rodo@solgar.pl..

11. Administrator w oparciu o wyraźną zgodę Kupującego na działania marketingowe powierza przetwarzanie jego danych osobowych następującym podmiotom:

a) FreshMail Sp. z o.o., al. 29 Listopada 155c, 31-406 Kraków, NIP:6751496393, KRS: 0000497051– w celu korzystania z systemu mailingowego freshmail.pl, służącego do przesyłania newslettera oraz w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mail, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu Freshmail (przetwarzane dane osobowe: imię i nazwisko, e-mail, telefon, adres, adres IP, płeć, dane związane z aktywnością Klienta na powierzchniach cyfrowych (np. identyfikatory lub kategorie oglądanych produktów), przeglądarka techniczna i informacje o urządzeniu („user agent”);

b) GetResponse, Spółka Akcyjna, z siedzibą w Gdańsku, przy al. Grunwaldzkiej 413, 80-309 Gdańsk, KRS 0000942075, NIP 9581468984 – w celu korzystania z Platformy GetResponse w modelu SaaS („Software-as-a-Service”), która umożliwia tworzenie i wysyłanie kampanii marketingowych, zarządzanie nimi oraz hostowanie list mailingowych przy użyciu narzędzi takich jak: Kreator Newsletterów, Kreator Landing Pages, Marketing Automation i wiele innych. Zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO, powierzamy GetResponse przetwarzanie danych osobowych. GetResponse nie ma wpływu na zakres przetwarzanych danych osobowych, nie ustala celów i sposobów ich przetwarzania. Dane osobowe będą przetwarzane przez GetResponse w celu korzystania przez Solgar Polska sp. z o.o. z usługi świadczonej przez GetResponse. Przetwarzanie danych przez GetResponse będzie miało charakter zautomatyzowany oraz niezautomatyzowany. W ramach przetwarzania danych osobowych GetResponse nie będzie komunikował się w imieniu Solgar Polska sp. z o.o. bezpośrednio z osobami, których dane dotyczą. Powierzamy GetResponse wszystkie dane osobowe, które przekazujesz nam podczas składania zamówienia lub wyrażania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych w szczególności adres e-mail, ale także inne dane, które uzyskujemy (np: dane gromadzone przy użyciu plików cookie lub innych technologii służących do śledzenia aktywności, dane IP urządzenia, z którego dokonano działań na naszej stronie lub na którym otworzono maila wysłanego od nas, dane o lokalizacji, dane o przeglądarce internetowej). Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych jest dostępna pod adresem: https://www.getresponse.pl/informacje-prawne/umowa-powierzenia-przetwarzania-danych-osobowych. Polityka prywatności GetResponse: https://www.getresponse.pl/informacje-prawne/polityka-prywatnosci.

GetResponse wykonuje dla nas śledzenie ecommerce, aby sprawdzić, gdzie trafiasz  po kliknięciu linku w wiadomości. Korzystając z funkcji śledzenia ecommerce, dodajemy informacje o klientach i wiadomości do linku przy użyciu parametrów metody GET. GetResponse instaluje skrypt JavaScript na stronie www.solgar.pl , który może wysyłać informację z powrotem do GetResponse. Stosowany jest m.in. GrTracking czyli metoda poprawnego identyfikowania odwiedzających stronę, którzy nie trafili na nią z linku pochodzącego z wiadomości wysłanej za pośrednictwem GetResponse. Wymaga ona przekazania adresu email odwiedzającego do GetResponse jako parametru. Inne metody stosowane przez GetResponse to śledzenie kliknięć i monitorowanie kliknięć w linki za pomocą Google Analytics. Więcej informacji o śledzeniu przez GetResponse znajdziesz tu: https://www.getresponse.pl/pomoc/jak-uzywac-ecommerce-tracking-w-wiadomosciach.html.

GetResponse może wysyłać na Twoje urządzenie jedno bądź kilka plików „cookies”/ “ciasteczek” (małe pliki tekstowe wysyłane do Twojej przeglądarki; mogą one być przechowywane na Twoim urządzeniu, abyśmy mogli Cię rozpoznać, kiedy ponownie nas odwiedzisz), web beacony (tagi), piksele śledzące lub stosować inne technologie śledzące.

W szczególności GetResponse stosuje dwie kategorie cookies:

cookies sesyjne, które są automatycznie usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przez przeglądarki; stosuje je głównie, żeby określić status zalogowania użytkowników usług. Służą one do tego, aby nasi użytkownicy mieli dostęp do stron widocznych wyłącznie dla nich w związku z korzystaniem z naszych Stron lub usług.

cookies trwałe powstają w przeglądarce użytkownika po pierwszej wizycie na danej stronie internetowej lub wykonaniu określonej aktywności. W odróżnieniu od plików cookies sesyjnych nie są one usuwane wraz z zakończeniem sesji użytkownika, czyli zamknięciem okna przeglądarki. Można usunąć je ręcznie.

12.Na podstawie zgody dane osobowe mogą być:

a) przekazywane przez Sprzedającego a spółce powiązanej kapitałowo ze Sprzedającym, tj.:

Garuda sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Leszczyńskiego 40A, 02 – 496 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000839822, NIP: 5223182874, REGON: 385992983 wyłącznie w celu ich przetwarzania i prowadzenia przez Garuda sp. z o.o. działań marketingowych.

b) przetwarzane przez Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia, Niemcy – 23 dni po dokonaniu zamówienia system automatycznie wysyła na adres poczty elektronicznej Klienta dobrowolne zaproszenie do wypełnienia krótkiej ankiety po sprzedażowej, służącej zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji – (przetwarzane dane osobowe: e-mail, pliki dziennika tzw. „logfiles”). Warunki użytkowania i wskazówki ochrony danych będą udostępnione na stronie transakcyjnej.

13.Solgar Polska Sp. z o.o. szanuje prawa Kupujących do prywatności. Zasady Polityki Prywatności dostępne pod adresem internetowym www.solgar.pl wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedawca może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji korzystać.

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy KC oraz ustawy z 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

15. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344) podmiot korzystający ze strony Sklepu Internetowegowww.solgar.plzobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

16. Sklep Internetowywww.solgar.pl(i prowadząca go spółka) nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa Sklepu. Dotyczy to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.

17. Sklep Internetowywww.solgar.pl(i prowadząca go spółka) nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego od Kupującego nieprawidłowych danych.

18. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.solgar.pl oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby spółki Solgar Polska Sp. z o.o., ul. Skoroszewska 12, 02-495 Warszawa.

19. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów, opisów towarów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z przepisami prawa i Regulaminem.

20. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.

Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu)
Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu).