Solgar od serca - Regulamin

REGULAMIN AKCJI CHARYTATYWNEJ ORGANIZOWANEJ PRZEZ SOLGAR POLSKA SP. Z O. O. WE WSPÓŁPRACY Z FUNDACJĄ „PRZYLĄDEK NADZIEI” NA WWW.SOLGAR.PL I W SYSTEMIE OBSŁUGI ZAMÓWIEŃ

§1 Cel akcji charytatywnej

Celem Akcji charytatywnej jest wsparcie Fundacji Przylądek Nadziei (dalej: „Fundacja”) poprzez przekazanie przez Solgar Polska sp. z o. o. (dalej: „Solgar”) dofinansowania stanowiącego część dochodu ze sprzedaży wskazanych produktów: Brain Works, Earth Source Koji Iron, Ubiquinol, MenoPrime, Ester-C Immune Complex, Ultibio Immune (dalej:
„Produkty”), który zostanie następnie przeznaczony przez Fundację w całości na wspieranie dzieci dotkniętych chorobą nowotworową.

§2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki Akcji.
2. Przystąpienie do Akcji przez Osobę Wspierającą następuje poprzez dokonanie zakupów Produktów w Sklepie Organizatora lub za pośrednictwem Systemu Obsługi Zamówień (dalej: „SOZ”) w sposób określony w §5 i oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.
3. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
a) Czas trwania Akcji – okres wskazany w § 4 ust. 1;
b) Akcja – Akcja charytatywna organizowana przez Solgar Polska sp. z o. o. we współpracy z Fundacją Przylądek Nadziei w sklepie online oraz w SOZ, której cel opisano w §1;
c) Osoba Wspierająca – każda osoba lub podmiot, który zdecyduje się wziąć udział w Akcji i zakupić Produkty w Czasie trwania Akcji;
d) Produkty – Brain Works, Earth Source Koji Iron, Ubiquinol, MenoPrime, Ester-C Immune Complex, Ultibio Immune;
e) Organizator – podmiot wskazany w § 3 ust. 1;
f) Beneficjent – podmiot wskazany w §3 ust. 2;
g) Sklep – sklep internetowy www.solgar.pl;
h) SOZ – System Obsługi Zamówień;
i) Regulamin – niniejszy regulamin.

§3 Organizator i Beneficjent Akcji

1. Organizatorem Akcji jest Solgar Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skoroszewskiej 12, 02 – 495 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000209961, REGON: 017368847, NIP: 522-26-23-595, kapitał zakładowy
305.500,00 zł (słownie: trzysta pięć tysięcy pięćset złotych), adres do doręczeń: ul. Leszczyńskiego 40A, 02 – 496 Warszawa.
2. Beneficjentem Akcji jest Fundacja Przylądek Nadziei z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ślężną 114s/1, 53 – 111 Wrocław, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000383632, NIP: 8982189396.

§4 Czas trwania Akcji

1. Możliwość przystąpienia do Akcji przez Osoby Wspierające rozpoczyna się z dniem 8 lutego 2023 r. i kończy dnia 15 lutego 2023 r.
2. Akcja może zostać skrócona lub odwołana w szczególności w przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu. Organizator niezwłocznie poinformuje o skróceniu lub odwołaniu Akcji poprzez ogłoszenie w social mediach Organizatora (FB, IG), na stronie internetowej www.solgar.pl oraz w SOZ.
3. W sytuacji, gdy zabraknie Produktów w Sklepie oraz w SOZ – Akcja zostanie zakończona.

§5 Zasady przeprowadzenia Akcji

1. W Akcji biorą udział Osoby Wspierające, które dokonają zakupu Produktów w Czasie trwania Akcji.
2. Nie obowiązują limity ilościowe dotyczące zakupu Produktów.
3. Po upływie Czasu trwania Akcji i dokonaniu rozliczenia Organizator przekaże uzyskane środki pieniężne Beneficjentowi zgodnie z odrębną umową.
4. Za każdy sprzedany Produkt w Sklepie Organizatora w okresie 8 luty 2023 r. – 15 luty 2023 r. Organizator przekaże Beneficjentowi 10 zł netto.
5. Za każdy sprzedany Produkt w SOZ w okresie 8 luty 2023 r. – 15 luty 2023 r. Organizator przekaże Beneficjentowi 5 zł netto.
6. Zebrane środki zostaną przekazane Beneficjentowi w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT przez Beneficjenta.
7. Organizator, dokonując darowizny, korzysta ze środków własnych uzyskanych ze sprzedaży Produktów.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Beneficjentowi darowizny z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora. W sytuacji, gdy taka przeszkoda ma charakter trwały lub leży po stronie Beneficjenta, a możliwe jest dokonanie darowizny na rzecz innego podmiotu, którego statutowe cele działalności są zbliżone do celu określonego w §1, Organizator może dokonać darowizny na rzecz tego podmiotu.

§6 Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie internetowej www.solgar.pl oraz w SOZ przez cały Czas trwania Akcji, z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awaria tego Sklepu lub SOZ.
2. Wszelkie informacje o Akcji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zasady organizacji i uczestnictwa w Akcji regulowane i oceniane są na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków Akcji w stosunku do Beneficjenta i Osób Wspierających. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie www.solgar.pl.
4. Do wszelkich spraw związanych z Akcją i Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
5. Kontakt z Organizatorem w związku z realizacją Akcji dostępny jest pod następującym adresem e-mail: anna.w@solgar.pl.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej www.solgar.pl.