Regulamin konkursu „Gdybyś mógł/mogła zabrać ze sobą na wakacje tylko jedną rzecz, to co by to było?"

Regulamin konkursu
„Gdybyś mógł/mogła zabrać ze sobą na wakacje tylko jedną rzecz, to co by to było?”
(zwany dalej „Regulaminem”)

§1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Gdybyś mógł/mogła zabrać ze sobą na wakacje tylko jedną rzecz, to co by to było?” [„Konkurs”] jest Solgar Polska Sp. z o. o z siedzibą pod adresem ul. Skoroszewska 12, 02 – 495 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000209961, posługująca się numerem NIP: 5222623595 oraz numerem REGON: 017368847 [„Organizator”].

2. Podmiotem współpracującym z Organizatorem w ramach Konkursu jest JUMP GROUP Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 136, 02 – 305 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000551310, posługująca się numerem NIP: 7010475903, REGON: 361220207.

3. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych [„Uczestnik”]. Uczestnikiem nie może być pracownik Organizatora, pracownik Podmiotu współpracującego z Organizatorem, o którym mowa w ust. 2 jak również osoba najbliższa pracownika Organizatora lub pracownika Podmiotu współpracującego z Organizatorem, o którym mowa w ust. 2, przez co należy rozumieć małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małżonkowie, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Tekst Regulaminu dostępny będzie przez cały czas jego trwania, do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: https://www.facebook.com/Solgar.Polska/ [„Strona”].

6. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu i zapisami jakichkolwiek innych materiałów związanych z Konkursem, wiążące pozostaną postanowienia Regulaminu.

§ 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik zobowiązany jest w okresie od dnia 26 czerwca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku [„Okres”], spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie:
a) posiadać własny publiczny profil w serwisie społecznościowym Facebook;
b) wykonać zadanie konkursowe polegające na umieszczeniu za pośrednictwem własnego profilu w serwisie Facebook komentarza pod konkursowym postem na Facebooku na profilu Organizatora (adres profilu https://www.facebook.com/Solgar.Polska), w którym odpowie na następujące pytanie: Gdybyś mógł/mogła zabrać ze sobą na wakacje tylko jedną rzecz, to co by to było? [„Zadanie Konkursowe”].

2. Opublikowanie Zadania Konkursowego, zgodnie z punktami powyżej, uznawane jest za Zgłoszenie do Konkursu [„Zgłoszenie”].

3. Publikacja posta będącego Zgłoszeniem musi odbyć się w okresie trwania Konkursu. Zgłoszenia dodane, poza tym okresem nie będą brane pod uwagę.

4. Spełnienie wymogów konkursowych uprawnia Uczestnika do zamieszczenia tylko jednego Zgłoszenia. Uczestnik nagrodzony może być tylko raz.

5. Zgłoszenia dokonane niezgodnie z Regulaminem lub przez osoby niespełniające warunków określonych w Regulaminie, są nieważne i nie biorą udziału w przyznaniu nagród.

6. Zgłoszenie (sformułowana odpowiedź na pytanie konkursowe) biorące udział w Konkursie musi być wynikiem indywidualnej pracy twórczej Uczestników Konkursu. Zgłoszenie nie może zawierać wizerunku osób trzecich bez ich zgody lub zgody opiekuna prawnego. Zgłoszenie nie może także zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Produktów Organizatora, nie może ono naruszać praw osób trzecich, dobrych obyczajów oraz musi być wolne od wad prawnych, w tym w szczególności nie może naruszać praw autorskich i nie może być zabronione przez prawo, nie może naruszać prywatności i godności innych osób, nie może prowadzić do poniżenia lub obrażenia kogokolwiek, nie może mieć na celu obrazy uczuć i symboli religijnych, ani nie może zawierać treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe.

7. W przypadku uzyskania przez Organizatora wiadomości o naruszeniu przez Uczestnika Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, Organizator może powiadomić Uczestnika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.

8. Niezależnie od uprawnienia Organizatora wskazanego w ustępie 4 powyżej, Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu wskazując przyczyny wykluczenia, w szczególności w wypadku, gdy na skutek naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, realizowanie Konkursu z jego udziałem
jest niemożliwe, znacznie utrudnione, sprzeczne z Regulaminem albo doprowadziłoby do naruszenia obowiązujących przepisów. W takim przypadku Organizator może także zablokować Uczestnikowi możliwość umieszczania komentarzy pod konkursowym postem na Facebooku na profilu Organizatora jak również pod innymi postami.

9. Dokonując Zgłoszenia, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin oraz spełnia warunki uczestniczenia w Konkursie.

10. Dokonanie Zgłoszenia jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych stosownymi przepisami prawa i Regulaminu.

§ 3. Nagrody w Konkursie

1. Spośród Uczestników, którzy spełnią warunki wskazane w § 2, Jury wyłoni trzech Laureatów, z których każdy otrzyma prawo do nagrody stanowiącej jeden produkt o wartości  79,90 PLN tj.  [„Nagroda”]:

  • Kompleks Witamin B i witaminy C

2. Jury składać będzie się z 3 (słownie: trzech) osób wyłonionych przez Organizatora.

3. Wybierając Uczestników, który uzyskają prawo do Nagrody, Jury będzie brać pod uwagę następujące kryteria:
– kreatywność przygotowanej odpowiedzi na Zadanie Konkursowe;
– nawiązanie do tematu Zadania Konkursowego.

4. Nagroda składa się z dwóch elementów, tj. nagrody rzeczowej oraz premii pieniężnej w wysokości 11,11% wartości nagrody. Premia pieniężna przyznana zostanie wyłącznie w celu sfinansowania zwycięzcy podatku od nagrody rzeczowej jak i wypłaconej dodatkowej premii pieniężnej. Kwota premii pieniężnej nie będzie przekazana na rzecz zwycięzcy lecz od razu pokryje zobowiązanie podatkowe powstałe z tytuły przekazania nagrody. W celu wypełnienia obowiązków Płatnika Organizator zobowiązuje Laureata konkursu do przekazania danych niezbędnych do sporządzenia dokumentacji podatkowej:
• Imię i nazwisko
• Data urodzenia
• Identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL)
• Adres zamieszkania dla celów podatkowych
• Nazwa właściwego urzędu skarbowego.

Powyższe dane będą przechowywane poprzez okres pięciu lat od końca roku, w którym zostanie złożone zeznanie podatkowe.

5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 4 lipca 2023 roku.

6. Laureaci zostaną oznaczeni w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Organizatora w serwisie Facebook (adres profilu: https://www.facebook.com/Solgar.Polska/). Następnie Laureaci, którym przyznano Nagrodę zostaną powiadomieni o wygranej poprzez wiadomość prywatną w serwisie Facebook.

7. Laureat po otrzymaniu wiadomości prywatnej od Organizatora zostanie poproszony o przesłanie w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości następujących danych: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny oraz numer telefonu.

8. Laureat traci prawo do przyznanej Nagrody w przypadku, gdy:
a) Organizatorowi, pomimo co najmniej dwukrotnej próby, nie uda się z nimi skontaktować telefonicznie,
b) Laureat odmówi podania danych osobowych wskazanych powyżej lub nie udzieli tych danych pomimo dodatkowego wezwania za pośrednictwem poczty elektronicznej ze strony Organizatora.

9. W przypadku, o którym mowa w pkt 8 Organizator może przyznać Nagrodę innemu uczestnikowi.

10. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.

11. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Konkursie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia stosownych dokumentów. Organizatorowi przysługuje prawo wstrzymania
się z wydaniem którejkolwiek Nagrody, do czasu spełnienia przez Uczestnika żądań, o których mowa w zdaniu poprzednim.

12. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę.

§ 4. Postępowanie reklamacyjne

1. Uczestnik może zgłaszać reklamacje odnoszące się do przebiegu Konkursu w terminie jednego (1) miesiąca od dnia jej zakończenia Okresu.

2. Reklamacje powinny być składane listownie na adres Organizatora: Solgar Polska sp. z o. o., ul. Leszczyńskiego 40A, 02-496 Warszawa.

3. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika na piśmie, na adres wskazany w piśmie reklamacyjnym, w terminie czternastu (14) dni od daty doręczenia reklamacji.

4. Uczestnik niezadowolony z przebiegu postępowania reklamacyjnego ma prawo dochodzić roszczeń na zasadach ogólnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

§5. Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. W ramach Konkursu Organizator świadczy nieodpłatnie na rzecz Uczestników, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, usługi drogą elektroniczną w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu.

2. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby Konkursu należy rozumieć w szczególności takie usługi jak:
– udostępnienie Regulaminu na Stronie;
– umożliwienie udziału w Konkursie
– umożliwienie komunikacji pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem.

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą dokonania Zgłoszenia.

4. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych w ramach Konkursu jest:
– posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej np.: Internet Explorer 9.0 (lub nowszej), Mozilla FireFox 14.0, Opera 14.0, Chrome 10.0;
– dostęp do Internetu;
– posiadanie adresu e-mail;
– posiadanie konta publicznego na portalu społecznościowym Facebook;
– posiadanie standardowego systemu operacyjnego.

5. Organizator zakazuje dostarczania przez Uczestników za pośrednictwem Strony treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi
i opinii obraźliwych dla innych Uczestników, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich, poniżających, ośmieszających itp.

6. Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Konkursu może wiązać się z typowymi zagrożeniami po stronie Uczestnika jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Uczestnika oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych, itp.

7. Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych
i odbieranych danych.

8. Organizator nie odpowiada za ograniczenia w przepustowości łącz internetowych wykorzystywanych do udziału w Konkursie, utrudnienia związane z obciążeniem serwera oraz baz danych lub inne problemy techniczne, które mogłyby utrudnić udział w Konkursie lub też wydłużyć czas dostępu do Konkursu i jego poszczególnych elementów.

9. Organizator informuje, że system informatyczny Konkursu może wykorzystywać tzw. cookies, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki użytkownika dla celów statystycznych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych Uczestnika. Wyłączenie opcji cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej i nie powoduje braku możliwości korzystania z funkcjonalności Konkursu. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach polityki cookies zawartych na Stronie.https://www.facebook.com/help/cookies/.

10. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 6. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane w celu realizacji Konkursu, na co osoby te wyrażają poprzez dokonanie Zgłoszenia.

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator – Solgar Polska Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Skoroszewska 12, 02 – 495 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS” 0000209961, posługująca się numerem NIP: 5222623595 oraz numerem REGON: 017368847.

3. Dane osobowe będą zbierane i przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie wynikającym z Regulaminu oraz w zakresie danych identyfikujących Uczestnika oraz pozwalających na przypisanie im informacji o rozpoczęciu i zakończeniu oraz zakresie korzystania z usług świadczonych elektronicznie w ramach Konkursu i oznaczeń identyfikujących zakończenie systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej, z której korzysta Uczestnik a także w celu wysyłki Nagrody i dopełnienia formalności podatkowych (Laureat).

4. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, ich poprawiania i żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych a także prawo do wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

5. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie. Uczestnik może wyrazić dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora także dla innych celów niż udział w Konkursie, przy czym niewyrażenie zgody dla innych celów niż udział w Konkursie nie warunkuje udziału w Konkursie.

6. Dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

7. Przekazane dane osobowe są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie ujawnienie będzie konieczne z uwagi
na powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Dane Laureata zostaną udostępnione podmiotowi realizującemu wysyłkę Nagrody a także właściwemu dla niego Urzędowi Skarbowemu.

8. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, w zakresie niezbędnym do realizacji ewentualnych roszczeń wynikających z reklamacji.

9. W celu uzyskania dalszych informacji o przysługujących prawach i sposobach ich realizacji, lub w razie jakichkolwiek innych pytań lub żądań, Uczestnik może kontaktować się z Administratorem.

§ 7. Licencja. Udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku przez Organizatora

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przesłane Zadanie Konkursowe nie posiada żadnych wad prawnych, w tym w szczególności nie narusza żadnych praw osób trzecich. Uczestnik gwarantuje, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów powstałych na skutek wykonania Zadania Konkursowego oraz wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich w stosunku do Zadania Konkursowego. Uczestnik gwarantuje, że prawa powyższe nie będą w niczym i przez nikogo ograniczone. Wobec powyższego Uczestnik gwarantuje, że Zadanie Konkursowe stanowi dzieło oryginalne, spełniające kryteria, wskazane w treści art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1231).

2. Z chwilą Zgłoszenia, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej na okres sześciu lat na korzystanie z Zadania Konkursowego
w celach marketingowych Organizatora, jego partnerów na następujących polach eksploatacji:
a. rozpowszechnianie (publiczne wyświetlenie, odtworzenie, udostępnianie utworu (Zadania Konkursowego) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym) w relacjach medialnych, na stronach internetowych Organizatora i wydarzenia, stronach społecznościowych Organizatora i wydarzenia,
b. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, cyfrową, reprograficzną i magnetyczną w formie bannerów, ulotek, broszur
i innych form reklamowych.

3. W celu uniknięcia wątpliwości, Uczestnik Konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na dokonanie przez Organizatora Konkursu wszystkich czynności koniecznych dla publicznego udostępnienia oraz rozpowszechnienia Zadania Konkursowego w sposób określony w Regulaminie, w szczególności, wprowadzania Zadania Konkursowego do sieci komputerowych, sieci Internet oraz obróbki redakcyjnej.

4. Z chwilą Zgłoszenia, Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi Konkursu zgody na rozpowszechnianie utrwalonego w Zadaniu Konkursowym swojego wizerunku oraz wizerunku osób małoletnich, w stosunku do których sprawuje władzę rodzicielską lub opiekę, poprzez rozpowszechnianie Zadania Konkursowego na fanpage’u na portalach społecznościowych, na stronie internetowej: Organizatora oraz oświadcza, że w przypadku rozpowszechniania wizerunku osoby małoletniej, w stosunku do której nie sprawuje władzy rodzicielskiej lub nie jest opiekunem, posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na rozpowszechnianie wizerunku małoletniego w sposób określony w niniejszym ustępie.

5. Uczestnik Konkursu jest wyłącznie odpowiedzialny za roszczenia osób trzecich z tytułu korzystania oraz rozpowszechniania Zadania Konkursowego przez Organizatora Konkursu w sposób określony w niniejszym Regulaminie. Jeżeli po rozpowszechnieniu przez Organizatora Zadania Konkursowego, zgłoszone zostaną zarzuty lub roszczenia przez osobę podającą się za autora Zadania Konkursowego lub podmiot, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do Zadania Konkursowego lub przez osobę twierdzącą, że dysponuje prawami do wizerunku utrwalonego w nagraniu, Organizator informuje o tym Uczestnika Konkursu. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do niezwłocznego wyjaśnienia sprawy poprzez kontakt z osobą zgłaszającą zarzuty lub roszczenia i poinformowania o tym Organizatora. Jeżeli Uczestnik Konkursu nie wyjaśni sprawy w terminie 3 (trzech) dni od przesłania Uczestnikowi Konkursu informacji o zgłoszonych roszczeniach lub zarzutach i nie potwierdzi powyższego przesyłając zwrotną informację Organizatorowi, prezentacja Zadania Konkursowego oraz przyznanie Nagrody oraz uczestnictwo w Konkursie może zostać zawieszone przez Organizatora do wyjaśnienia sprawy. Natomiast jeżeli Uczestnikowi Konkursu nie uda się zakończyć sprawy i przesłać stosownego potwierdzenia do Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od przesłania Uczestnikowi Konkursu informacji o zgłoszonych roszczeniach lub zarzutach, Organizator może podjąć decyzję o wykluczeniu Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie. Organizator nie odpowiada za naruszenia autorskich praw majątkowych, praw osobistych, dóbr osobistych lub praw do wizerunku w związku z korzystaniem oraz rozpowszechnianiem przez Organizatora Zadania Konkursowego w sposób określony w Regulaminie, a w przypadku skierowania roszczeń bezpośrednio do Organizatora, Uczestnik Konkursu zwolni Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu naruszenia wyżej wymienionych praw.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2. W każdym przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, Organizator uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy w szczególności:
a) biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnych danych osobowych,
b) prowadzą działania sprzeczne z prawem, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich,
c) prowadzą jakiekolwiek działania, które mają na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania Konkursu,
po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego potwierdzającego
ww. przypuszczeń.

3. W przypadku, o którym mowa w pkt 2 Organizator może także zablokować Uczestnikowi możliwość umieszczania komentarzy pod konkursowym postem na Facebooku na profilu Organizatora jak również pod innymi postami.

4. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w zakresie zgodnym z przepisami prawa, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie oraz nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu.
W szczególności Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu trwania Konkursu.

6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 czerwca 2023 roku.