REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „SOLGAR GOLD CLUB”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem Programu Lojalnościowego jest SOLGAR POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Skoroszewskiej 12, 02 – 495 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000209961, REGON: 017368847, NIP: 5222623595, kapitał zakładowy 305 500,00 zł, adres do doręczeń Warszawa 02-496, ul. Leszczyńskiego 40 a (dalej: „Organizator”).

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady przeprowadzenia oraz udziału w Programie Lojalnościowym, adresowanym do klientów Platformy Zakupowej https://www.solgar.pl, której właścicielem i administratorem jest Organizator.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://www.solgar.pl/regulamin-gold-club.

Dokonanie zakupu za pomocą zebranych punktów oznacza jednocześnie zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptację.

Adres do korespondencji z Organizatorem w sprawach związanych z Programem (dalej: „adres Organizatora”) jest następujący: [info@solgar.pl].

§ 2. DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Programie Lojalnościowym.
 2. Organizator – SOLGAR POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Skoroszewskiej 12, 02 – 495 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000209961, REGON: 017368847, NIP: 5222623595, kapitał zakładowy 305 500,00 zł, adres do doręczeń Warszawa 02-496, ul. Leszczyńskiego 40 a.
 3. Produkt – produkty oferowane przez Organizatora za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
 4. Program Lojalnościowy – program lojalnościowy skierowany do Uczestników, organizowany przez organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 5. Punkty – tzw. „Golds’y”, punkty przyznawane Uczestnikowi biorącemu udział w Programie Lojalnościowym i umożliwiające wykorzystanie Punktów na warunkach określonych w Regulaminie.
 6. Platforma Zakupowa – platforma do składania zamówień dostępna pod adresem https://www.solgar.pl, za pośrednictwem której Uczestnicy mogą składać zamówienia na Produkty oraz brać udział w Programie Lojalnościowym pt. „Solgar Gold Club”. Dostęp do Platformy Zakupowej chroniony jest przez indywidualne dla każdego Uczestnika login i hasło. Za pośrednictwem konta w Platformie Zakupowej Uczestnik ma dostęp do stanu konta punktowego oraz zasad Programu Lojalnościowego. Platforma Zakupowa pozwala również na złożenie zamówienia w ramach wykorzystania Punktów.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin Programu Lojalnościowego.
 8. Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1969 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610).

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

 1. Udział w Programie Lojalnościowym jest nieodpłatny i całkowicie dobrowolny.
 2. Program polega na przyznawaniu Punktów Uczestnikom, którzy dokonują zamówień Produktów poprzez Platformę Zakupową.
 3. Uczestnik przystępuje do Programu Lojalnościowego w chwili założenia konta oraz akceptując wymagane zgody. Utworzone konto stanowi również konto Uczestnika na Platformie Zakupowej. W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących danych: adres poczty elektronicznej oraz hasło. Uczestnik posiadający już Konto na Platformie Zakupowej przystępuje do Programu Lojalnościowego od momentu jego obowiązywania.
 4. Uczestnik biorący udział w Programie Lojalnościowym obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Uczestnik obowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [info@solgar.p] lub też pisemnie na adres: Solgar Polska sp. z o. o., ul. Leszczyńskiego 40A, 02 – 496 Warszawa.

§ 4. WARUNKI PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO, ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

 1. Program realizowany jest od dnia 11.10.2023r. przez czas nieokreślony. Uczestnik zachowuje prawo wykorzystania zgromadzonych Punktów przez okres 14 dni po zakończeniu Programu.
 2. Uczestnikowi biorącemu udział w Programie Lojalnościowym przyznawane są Punkty tytułem zawieranych przez niego umów sprzedaży Produktów na Platformie Zakupowej.
 3. Punkty przyznawane są w zależności od wartości dokonanego zakupu, zgodnie z następującymi zasadami:
  1. za każde pełne wydane 10,00 zł na zakup Uczestnik otrzyma 1 punkt;
  2. za wysłanie indywidualnego linku polecającego Uczestnik otrzyma 10 punktów, jeżeli osoba, która otrzyma link założy konto w Programie Lojalnościowym i dokona zamówienia z linku;
  3. za złożenie pierwszych 5 zamówień w ciągu 12 miesięcy od dnia założenia konta, Uczestnik otrzyma dodatkowe 50 punktów.
 4. Przy ustalaniu wartości zakupu będzie funkcjonował przelicznik Punktów zgodnie z przyjętymi przedziałami:
  1. 10,00 zł – 19,99 zł – Użytkownik otrzyma 1 punkt;
  2. 20,00 zł – 29,99 zł – Użytkownik otrzyma 2 punkty;
  3. 30,00 zł – 39,99 zł – Użytkownik otrzyma 3 punkty itd.
 5. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z uprawnienia do odstąpienia lub zwrotu zakupionych Produktów (o ile uprawnienie takie będzie mu przysługiwało), Punkty przyznane za ten zakup zostaną anulowane.
 6. Punkty zostaną anulowane również w sytuacji, kiedy Użytkownik, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt b), który otrzymał link polecający skorzysta z uprawnienia do odstąpienia lub zwrotu zakupionych Produktów.
 7. Po zawarciu umowy sprzedaży Produktu Organizator odnotowuje zwiększenie ilości punktów przypisanych do danego Uczestnika w jego koncie na Platformie Zakupowej.
 8. Każdy Uczestnik ma możliwość po zalogowaniu się do Platformy Zakupowej sprawdzić ilość uzyskanych Punktów może złożyć zamówienie w ramach wykorzystania Punktów.
 9. Organizator zastrzega sobie możliwość wyłączenia przyznawania Punktów za zakup niektórych Produktów, o czym poinformuje w opisie każdego takiego Produktu.
 10. Poza dokonywaniem zamówień na Platformie Zakupowej i przesyłaniem indywidualnych linków polecających, Uczestnik ma również możliwość uzyskania dodatkowych Punktów w Programie Lojalnościowym poprzez udział w odrębnych akcjach promocyjnych prowadzonych przez Organizatora lub jego partnerów – na warunkach wskazanych w danej akcji.
 11. Punkty tracą ważność i nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Uczestnika wykorzystania Punktów, jeżeli w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o zakończeniu Programu Lojalnościowego Uczestnik nie wykorzysta tych Punktów na zamówienie.

§5. WYKORZYSTANIE PUNKTÓW

 1. Uczestnik jest uprawniony do wykorzystania przyznanych mu środków na wymianę ich na Produkt dostępny na Platformie Zakupowej.
 2. Uczestnik może wymienić zebrane Punkty na złotówki poprzez przelicznik – 1 punkt = 1,00 zł i dokonać zamówienia na Produkt za pomocą wykorzystania Punktów do wartości zamówienia nie niższej, niż 1 zł brutto.
 3. Środki przyznane Uczestnikowi mogą być przez Uczestnika wykorzystane w terminie 12 miesięcy od dnia ich przyznania.
 4. Uczestnik ponosi koszty dostawy zamówienia.
 5. Ilość Punktów uzyskanych przez Uczestnika jest pomniejszana o wartość punktową zamówienia.
 6. Program Lojalnościowy nie łączy się z innymi promocjami, wyprzedażami oraz innymi programami lojalnościowymi i partnerskimi na Platformie Zakupowej z wyjątkiem sytuacji, w których Organizator wskaże bezpośrednio w regulaminie promocji, wyprzedaży, innego programu lojalnościowego i partnerskiego inaczej.
 7. Zgromadzone środki nie mogą zostać wypłacone Uczestnikowi.
 8. Sponsorem Nagród jest Organizator.
 9. Uprawnienie do skorzystania z prawa przyznanego na mocy niniejszego Regulaminu nie może być przeniesione na osobę trzecią.
 10. Uczestnik nie ma możliwości zmiany zamówionego Produktu po przyjęciu zamówienia do realizacji oraz nie ma prawa oddania dostarczonego Produktu, jeśli jest on zgodny z zamówieniem.

§ 6. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Programie Lojalnościowym oraz w celach marketingowych.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Programie Lojalnościowym.
 4. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora istnieje możliwość kontaktu za pomocą adresu e-mail: [info@solgar.pl].
 5. Dostęp do Państwa danych będą mieć pracownicy Administratora oraz pracownicy podmiotów współpracujących z Solgar Polska sp. z o. o. obsługujących systemy informatyczne.
 6. Na podstawie zawartej umowy o współadministrowanie, dane osobowe mogą być przekazywane pomiędzy Administratorem a spółkami powiązanymi ze Administratorem, tj.:
  1. Terranova Polska sp. z o. o., ul. Leszczyńskiego 40 A, 02 – 496 Warszawa;
  2. Garuda sp. z o. o., ul. Leszczyńskiego 40A, 02 – 496 Warszawa.
 7. Dane Uczestników będą przechowywane przez trzy lata od zakończenia Programu Lojalnościowego.
 8. Uczestnikom przysługuje prawo do:
  1. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz o przeniesienia danych;
  2. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie maila na adres [info@solgar.pl] lub pisemnie na adres do doręczeń Administratora: Solgar Polska sp. z o. o., ul. Leszczyńskiego 40A, 02 – 496 Warszawa, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez Administratora danych osobowych Uczestników.
 9. Dane Uczestników nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

§ 7. WARUNKI REZYGNACJI I WYPOWIEDZENIA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 1. Uczestnik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym w postaci usunięcia konta. Może to zrobić za pomocą przesłania stosownego oświadczenia do Organizatora np. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [info@solgar.pl] lub też pisemnie na adres: ul. Leszczyńskiego 40A, 02 – 496 Warszawa. Rezygnacja następuje w chwili usunięcia konta.
 2. Po usunięcia konta, jeżeli Uczestnik nie chce brać dalszego udziału w Programie Lojalnościowym, ma możliwość dokonywania zamówień jako gość.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Programu Lojalnościowego w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o tym fakcie Uczestników.

§ 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje związane z Programem Lojalnościowym Uczestnik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [info@solgar.pl] lub też pisemnie na adres: ul. Leszczyńskiego 40A, 02 – 496 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja – Program Lojalnościowy”.
 2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
 4. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator powiadomi osobę składającą reklamację listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 5. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym dla Programu Lojalnościowego jest prawo polskie i język polski.
 2. Przed przystąpieniem do Programu Lojalnościowego Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.
 3. Program Lojalnościowy nie jest grą losową, w szczególności: loterią fantową, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, zakładem wzajemnym, ani żadną̨ inną formą do której stosuje się przepisy ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
 4. Zasady Programu Lojalnościowego określa Regulamin oraz – w zakresie nieuregulowanym – przepisy Kodeksu cywilnego, jak również inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Uczestnika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Uczestnik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w Programie Lojalnościowym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat Uczestnik będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na już zawarte umowy sprzedaży, przyznane Punktu oraz wykorzystanie Punktów.